2022-09-04 11:15->12:00 / Aqua slim par dalet.sandrine