2022-09-01 19:15->20:00 / Aqua power par dalet.sandrine